Úplná pravidla akce

„Soutěž o sadu dárkového balení v hodnotě 200,- Kč v období od 15.4. do 17.4.2016“

 

 

I. Organizátor akce

Marketingová akce „Soutěž o sadu dárkového balení v hodnotě 200,- Kč v období od 15.4. do 17.4.2016“ probíhá na území České republiky a Slovenské republiky

v termínu od 15.5. 2016 do 17.5.2016.

Organizátorem akce je FO provozující elektronický obchod s obalovým materiálem www.obalarna.cz Štěpánka Odvárková, Čsl. Armády 50/65, 250 91 Zeleneč, IČO: 87145383.

 

II. Podmínky účasti

Účastníkem akce se může stát každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm/sídlem v České republice a Slovenské republice a která splní podmínky účasti v akci (dále jen “účastník“ nebo „výherce“).

 

III. Účast v akci

Podmínkou účasti v akci je registrace na www.obalarna.cz nejdéle do 17.5.2016.

Při registraci je nutné uvést platnou kontaktní emailovou adresu, zároveň se registrovaný zavazuje, v případě výhry, poskytnout organizátorovi akce platnou adresu pro doručení
(jméno, příjmení, popř. název firmy, ulici, č.p., psč a město).

 

IV. Výherce

Výhercem se stává účastník, který splnil podmínky účasti v akce a zaregistroval se na webových stránkách www.obalarna.cz do soutěže a to do 17.5.2016.

Odměnou v akci je sada dárkových obalů.


Sada obalů obsahuje:

-       3 x papírová dárková taška žlutá, kód 200231

-        3 x papírová dárková taška zelená, kód 200232,

-       3 x papírová dárková taška červená

-       1 x papírový motouz na špulce tyrkysový, kód  

-       1 x papírový motouz na špulce tm. růžový, kód

 

Sada obalů bude výherci organizátorem odeslána doporučeně po ukončení soutěže, nejdéle 1.6.2014. O odměně bude účastník informován organizátorem prostřednictvím e­mailu, kterým se účastník do soutěže registroval a bude vyzván k zaslání své doručovací adresy ( jméno, příjmení, popř. název firmy, uliče s č.p., psč, Město ) a to ve lhůtě nejdéle do 31.5.2016.

V případě, že vylosovaný výherce tyto údaje organizátorovi akce z jakéhokoli důvodu a ve stanovené lhůtě neposkytne, zaniká výherci nárok na odměnu bez možnosti odvolání a nelze ji jakýmkoli způsobem zpětně nárokovat.

Nárok na odměnu nevzniká také v případě jiných nedodržení nebo porušení stanovených podmínek akce. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Odměnu v akci není možné směnit za hotovost.
Informace o výherci a výsledku soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách
www.obalarna.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/obalarna.

 

 

V. Další ustanovení

Účastí v marketingové akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Registrací do soutěže vyjadřuje účastník dle zák. č. 101/2000 Sb. svůj souhlas se

zpracováním poskytnutých osobních údajů organizátorovi jako správci, za účelem vyhodnocení akce a předání odměny či pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bez nároků na jakýkoliv finanční honorář.

Účastí v akci poskytuje účastník organizátorovi bezplatný souhlas s uveřejněním svého celého jména, příjmení a názvu společnosti v souvislosti s prezentací výsledků akce v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. V případě odvolání souhlasu není však organizátor schopen odstranit již uveřejněné záznamy a informace, ale pouze se zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.

Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu akce lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Jméno výherce bude po ověření nároku zveřejněno na webových stránkách www.obalarna.cz a facebookových stránkách www.facebook.com/obalarna .

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

Organizátor akce si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i právo

změny/zásahu do pravidel akce a dále právo akci ukončit bez náhrady, a to kdykoliv v průběhu trvání akce.

Odměnu není možné vymáhat soudní cestou. Odměnu není možno nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor akce se zavazuje, že v případě jakékoliv změny nebo úpravy pravidel a podmínek bude aktuální znění pravidel a podmínek dostupné na uvedených internetových stránkách.

V Zelenči, 15. 4. 2016