https://www.obalarna.cz/content/17-gdpr-ochrana-osobnich-udaju

OBALarna.cz obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu www.obalarna.cz:

IČ: 87145383
DIČ: CZ7758232471 - plátce DPH
Sídlo: Čsl. armády 50, 250 91  Zeleneč 

Email: info@obalarna.cz
Telefon: +420 606 140 260


NA TÉTO ADRESE NENÍ KAMENNÁ PRODEJNA.
Možnost osobního vyzvednutí zboží POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

Tyto obchodní podmínky se vztahují  na prodej zboží (obalových materiálů) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obalarna.cz.

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy s identifikačním číslem IČ: 87145383  Čsl. Armády  50, 250 91, Zeleneč,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.obalarna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 I: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 II. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 III. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

 3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENY UVEDENÉ U ZBOŽÍ V E-SHOPU WWW.OBALARNA.CZ JSOU VČETNĚ DPH.

 4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

I. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2700413964/2010, vedený u společnosti Fio banka Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1, (dále jen „účet prodávajícího“)

2. platbou na dobírku prostřednictvím přepravce - PPL - u objednávky, jejíž hodnota nepřesáhne 3000 CZK vč. DPH

 4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (variabilní symbol = číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a v papírové podobě přiloží do zásilky.

 

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@obalarna.cz, nebo na sídlo prodávajícího.

 5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 I. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 II. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 III. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 IV. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 V. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese: info@obalarna.cz, nebo telefonním čísle +420 606 140 260.

 7.6.    Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 7.7.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 8.3.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@obalarna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 8.5.   
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytuje. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající používá data k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb Kupujícího, pro komunikaci s Kupujícím, k vedení zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi a chráněna proti zneužití.
Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 11. DORUČOVÁNÍ

 11.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád www.obalarna.cz , vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.

 12.5.    Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek včetně výše nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

 12.6.    Prodávající informuje kupujícího o změně Obchodních podmínek na www.obalarna.cz, kde je zveřejněno aktuální znění, aby se s ním kupující mohl bez obtíží seznámit. Každé nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese www.obalarna.cz.


 V Zelenči,  dne 24.5.2018

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

1/ JAK POSTUPOVAT - Odstoupení od smlouvy  v ochranné lhůtě 14 dnů:

Vše se řídí obchodními podmínkami výše, tato část slouží k jasné orientaci pro naše zákazníky.

Zboží, které vracíte zpět:

  1.         nesmí být použité, zašpiněné či jinak znehodnocené
  2.         musí být kompletní a zároveň nepoškozené
  3.         musí mít originální obal
  4.         musí být přiložen doklad o zakoupení
  5.         nesmí se jednat o zboží, které bylo na přání zákazníka upraveno, či vyrobeno na zakázku


Na výrobek, který jeví jakékoli známky použití, používání, znečištění nebo jiného znehodnocení nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.


Pokud výrobek nejeví výše uvedené vady,  odešlete jej na adresu: 


OBALárna.CZ
Čsl. Armády 50/65

250 91  Zeleneč

PŘILOŽTE:

- doklad o zakoupení v našem obchodě ( fakturu )
- Oznámení o odstoupení od smlouvy o nákupu zboží 
(následující znění si můžete zkopírovat, vyplnit a zaslat nám):

Oznamuji
že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- kódy a popis zboží:
- množství:
( náhradou lze přiložit kopii daňového dokladu, kde označíte zboží, které chcete vrátit )

Datum objednání:
Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:
Způsob vrácení peněz:
- na účet v ČR v Kč* (uveďte číslo účtu)
- složenkou na adresu* - uveďte přesnou adresu včetně jména a příjmení


 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:


Zásilku doporučujeme pojistit. 
Zásilku neposílejte na dobírku, ta nebude převzata

Žádáme zákazníky, aby o odeslání zásilky informovali prodávajícího na e-mailové adrese:  info@obalarna.cz, nebo tel. čísle +420 606 140 260. Děkujeme.

Za poškozený originální obal (roztrhaný, vážně poškozený) - balné (znovuuvedení výrobku do prodeje) má prodávající právo účtovat poplatek ve výši až 200,- Kč.

V případě, že výrobek nejeví uvedené vady, vracíme celkovou cenu zboží.

Peníze Vám zašleme zpět nejpozději do 14ti dnů bankovním převodem.  Také je možné, po vzájemné dohodě, dodat zboží jiného druhu. Náklady na výměnu zboží hradí kupující.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2/ JAK POSTUPOVAT - Reklamace zboží:

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona 24 měsíců pro spotřebitele a 6 měsíců pro podnikatele.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit každý pracovní den od 9:00 - 17:00 hod., telefonicky na čísle 606 140 260 nebo e-mailem info@obalarna.czVždy se Vám budeme rádi věnovat.

Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s fakturou nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě ( nebo jeho kopii) a vyplněným REKLAMAČNÍM FORMULÁŘEM (viz. níže).

V jiném případě bude  reklamace řešena v souladu se zákonem.

Při reklamaci je NUTNÉ VYPLNIT

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ:

Číslo faktury/objednávky:

Vaše jméno, příjmení:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Název zboží:

Katalogové číslo zboží:

Množství:

Popis problému a požadované řešení:

Přílohy: kopie faktury, fotodokumentace apod.

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:


Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s fakturou nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě ( nebo jeho kopii) a vyplněným REKLAMAČNÍM FORMULÁŘEM (viz. výše).

V jiném případě bude  reklamace řešena v souladu se zákonem.

Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:

  1.         Běžné opotřebení
  2.         Pokud nebudete udržovat výrobek dle návodu
  3.         Pokud zanedbáte péči o výrobek
  4.         Pokud vznikne neopatrnou manipulací mechanické poškození
  5.         Pokud použijete výrobek k jiným, než určeným účelům


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK POSTUPOVAT – Reklamace přepravních služeb

 
3/ Reklamace přepravních služeb

Výrobky zasíláme prostřednictvím České Pošty nebo spediční služby DPD, při přebírání si zkontrolujte originální zabalení. 
Pokud zjistíte poškození, okamžitě toto reklamujte u přepravce a současně nás o věci informujte na e-mailové adrese info@obalarna.cz nebo na tel.  čísle 606140260.